Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1: Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor elke overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Winkelverkopen en consumentenkoop zijn n.v.t. op onze online verkopen.
1.2: Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Ozzy Rides;
1.3: Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.4: Dag: kalenderdag;
1.5: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Deze bedenktijd betreft 14 dagen nadat de overeenkomst op afstand is gesloten;
1.6: Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.7: Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/ (koop)overeenkomsten op afstand en leveringen tussen Ozzy Rides en de consument of andere derde, waarbij Ozzy Rides diensten of goederen aan de consument verkoopt, dan wel levert.
2.2: Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Ozzy Rides zijn in te zien op de webpagina van Ozzy Rides https://www.ozzyrides.com/pages/algemene-voorwaarden en indien gewenst op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3: Alle diensten aan de kant van Ozzy Rides, onder welke benaming deze bekend mochten zijn en op welke wijzen dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.
2.4: De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging en/of ondertekening van Ozzy Rides en de consument.
2.5: Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
2.6: In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen volledige kracht behouden en zullen Ozzy Rides en de consument in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van een dergelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Ozzy Rides webshop
3.1: Ozzy Rides is een betrouwbare, allround scooterspecialist in Antwerpen en tevens een multibrand-shop voor de aankoop van scooters, elektrische scooters, bromfietsen, snorfietsen en meer. Tevens verkoopt Ozzy Rides accessoires en onderdelen en levert Ozzy Rides vakkundige scooterreparaties.
3.2: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van producten, dan wel de levering van diensten die via de webshop – www.ozzyrides.com – besteld zijn.

Artikel 4 Overeenkomsten
4.1: De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2: Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ozzy Rides onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ozzy Rides is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.3: Ozzy Rides zal bij elektronisch tot stand gekomen overeenkomsten passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Ozzy Rides daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4: Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 Verplichtingen van de consument
5.1: Door het gebruikmaken van de diensten van Ozzy Rides, dan wel het bestellen van producten bij Ozzy Rides neemt de consument een betalingsverplichting op zich voor de door Ozzy Rides verleende diensten en/of producten.
5.2: De consument dient ervoor te zorgen dat alle door Ozzy Rides gevraagde gegevens, evenals alle gegevens waarvan de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig en in de door Ozzy Rides gewenste vorm aan Ozzy Rides ter beschikking worden gesteld.
5.3: Ozzy Rides dient in ieder geval tijdig te worden geïnformeerd over bepaalde wensen en ideeën van de consument die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
5.4: De consument draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De consument vrijwaart Ozzy Rides voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. Bij fraude, het weigeren informatie aan te leveren en misbruik maken van omstandigheden, heeft Ozzy Rides het recht om de overeenkomst op te zeggen, waarbij de consument geen recht van restitutie toekomt.

Artikel 6 Verplichtingen van Ozzy Rides
6.1: Ozzy Rides neemt – met het aangaan van een overeenkomst met de consument – de verplichting op zich om de diensten, dan wel producten te leveren.
6.2: Op Ozzy Rides rust een resultaatsverplichting ten aanzien van de bestelde producten door de consument. Ozzy Rides is verplicht om na het voldoen van de verplichtingen van de consument het bestelde product, dan wel de bestelde producten te leveren.
6.3: Op Ozzy Rides rust een inspanningsverplichting ten aanzien van de levering van diensten. Ozzy Rides is verplicht om de dienst naar beste inspanning te verrichten. Deze inspanningsverplichting kan zien op bijvoorbeeld – niet limitatief – het repareren van scooters, bromfietsen en snorfietsen.
6.4: Ozzy Rides is – met inachtneming van de bepalingen in artikel 7 – verplicht om het aanbod van producten en diensten te voorzien van de nodige informatie die voor de consument duidelijkheid geeft in de rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. In het bijzonder zal Ozzy Rides de volgende informatie op de website, dan wel direct na aankoop van het product of de dienst, vermelden:
• De prijs inclusief BTW;
• Verzendkosten;
• Productomschrijving, waaronder de beschikbare kleuren, maten en soort materialen;
• De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• De termijn waarbinnen de consument het product of de dienst kan verwachten;
• Het herroepingsrecht.

Artikel 7 Aanbod van producten en diensten in de webshop
7.1: Ozzy Rides zal via de webshop het aanbod doen voor de verkoop van scooters, bromfietsen, snorfietsen en accessoires, alsmede de reparatie daarvan. Ieder aanbod van Ozzy Rides is vrijblijvend en kan door Ozzy Rides worden gewijzigd, dan wel worden ingetrokken.
7.2: Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
7.3: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
7.4: De door Ozzy Rides getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden Ozzy Rides niet. Ozzy Rides kan nimmer garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
7.5: Alle afbeeldingen en vermelde specificaties dienen slechts als indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 Prijzen
8.1: Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door Ozzy Rides is aangegeven, luiden alle aangegeven prijzen in Euro’s en zijn deze inclusief BTW en andere heffingen van welke aard dan ook opgelegd van overheidswege of marge regeling.8.2: Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de niet-overeengekomen als overeengekomen prijzen doorberekend.

Artikel 9 Betaling
9.1: Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Ingeval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Na het sluiten van de overeenkomst stuurt Ozzy Rides een factuur naar de consument, wat binnen de vervaldatum betaald dient te worden.
9.2: Ozzy Rides is gerechtigd, bij elke uitvoering van een overeenkomst betaling van het geleverde te vorderen.
9.3: Ozzy Rides stuurt aan de consument een betalingsherinnering indien de betalingstermijn is verstreken. Deze herinnering wijst de consument op zijn verzuim en geeft deze de gelegenheid om binnen 14 dagen na dagtekening te betalen.
9.4: Ozzy Rides is na verloop van de voornoemde termijn bevoegd, zonder nadere ingebrekestelling of aankondiging tot invordering over te gaan van het aan Ozzy Rides verschuldigde bedrag.
9.5: Indien Ozzy Rides de vordering ter incasso uit handen geeft, is de consument de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief zoals neergelegd in de Wet Incasso Kosten, dan wel de opvolger van deze wet, vermeerderd met BTW, onverminderd het recht van Ozzy Rides om in plaats daarvan de daadwerkelijke gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
9.6: Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is Ozzy Rides gerechtigd om (de uitvoering van) daarmee samenhangende overeenkomsten met de consument op te schorten, dan wel te ontbinden.
9.7: De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld bij Ozzy Rides te melden.

 Artikel 10 Levering van producten en diensten
10.1: Ozzy Rides streeft ernaar om de producten en/of diensten zo snel mogelijk te leveren.Ozzy Rides houdt de consument op de hoogte van de stand van zaken bij de aankoop van een scooter, snorfiets, bromfiets of ander motorrijvoertuig en maakt de levertijd kenbaar aan de consument.
10.2: Ozzy Rides behoudt zich het recht voor om de diensten en/of producten niette leveren indien de consument niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan binnen de overeengekomen betalingstermijn.
10.3: De diensten en/of producten kunnen afwijken van de getoonde foto’s op de internetsite van Ozzy Rides www.ozzyrides.com. Dit maakt Ozzy Rides niet aansprakelijk en geeft de consument niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 Herroepingsrecht bij levering van producten
11.1: Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Ozzy Rides bekend gemaakte vertegenwoordiger.
11.2: Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ozzy Rides retourneren, conform de door Ozzy Rides verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11.3 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”; "De directe kosten van het terugzenden van de goederen, 150 EUR komen voor uw rekening.
11.4: Indien de consument niet volgens de hierboven genoemde termijnen kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dan wel het product niet aan Ozzy Rides heeft teruggezonden, is de koop een feit.
11.5: Een uitzondering op het herroepingsrecht betreft het geval indien het gaat om de verkoop van producten of levering van diensten die vallen onder de wettelijke uitzonderingen zoals bedoeld in artikel 6:230p BW. Dit ziet bijvoorbeeld op – niet limitatief – het op maat maken van een scooter zoals deze speciaal door de consument gewenst is. Uitzonderingen retourneren Uitsluiting van het herroepingsrecht: Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is, zijn bij deze producten niet retourneerbaar. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 12 Herroepingsrecht bij levering van diensten
12.1: Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
12.2: Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten tot de door Ozzy Rides bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 13.1 Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. (tel: +32 486 25 50 31)

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij
de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering
van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en
waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).”

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1: Ozzy Rides behoudt de eigendom van de door haar aan de consument verkochte goederen zolang de consument het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De consument is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige behandeling van het product en beschikt niet over het recht om de goederen aan derden af te staan, in onderpand te geven, te belenen, uit de ruimte van levering te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en eventueel daar bijkomende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en garantie
15.1: Ozzy Rides zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en zorgvuldig uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap, en kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Ozzy Rides, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
15.2: De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Ozzy Rides.
15.3: Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Ozzy Rides, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde diensten en/of producten.
15.4: Ozzy Rides staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
15.5: Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Ozzy Rides schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
15.6: De garantietermijn van Ozzy Rides komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van 1 jaar, we bieden zelf onze garantie aan. Ozzy Rides is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
15.7: De garantie geldt niet indien: a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Ozzy Rides en/of op de verpakking behandeld zijn; c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 16 Overmacht
16.1: Ozzy Rides is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de consument in geval van overmacht.
16.2: Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende onvoorziene oorzaken waarop Ozzy Rides geen invloed kon uitoefenen.
16.3: Ozzy Rides kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 17 Klachten
17:1: Onder klachten wordt verstaan: alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
17.2: Klachten wegens de hoedanigheid van de uitvoering van de overeenkomst kunnen door de consument bij Ozzy Rides slechts geldend worden gemaakt door deze schriftelijk kenbaar te maken binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan.
17.3: Klachten ontvangen na voornoemde periode zullen niet in behandeling worden genomen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en Forumkeuze
18.1: De overeenkomst wordt beheerst door Belgische recht.